مجله معماری Natura  در شماره سیزدهم خود (ژانویه - فبریه 2014) پروژه اداری-تجاری سروین محصول طراحی معماران بهزاد آیتی، پیمان میدانی، مانی سهام و با عکس هایی از حسین فراهانی را منتشر کرد. پروژه سروین در تهران، خیابان آصف واقع شده است.

نام پروژه : ساختمان اداری-تجاری گروه سروین
مکان : ایران، تهران
معمار : بهزاد آیتی، پیمان میدانی، مانی سهام
دستیاران طراحی : محبوبه یوسفی خواه، محسن حق پرست، پریهان رشیدی، مرضیه نبی زاده
عکس : حسین فراهانی