اطلاعات پروژه

نام پروژه: ساختمان اداری گلستان
آدرس: تهران، خیابان اشرفی اصفهانی جنوبی، خیابان شهید مخبری
نوع ساختمان: اداری
نوع طراحی: بازسازی
معماران: مرتضی رهبر، احسان حتمی
تاریخ: تیر 1393 الی آبان 1393
مدیر ساخت و اجرا: کاظم کاظم زاده
ساخت و اجرا: مجید نوحی
مشاور سازه: امید پاشافر
مشاور تاسیسات مکانیکی: حسین شاه نظری
مشاور تاسیسات الکتریکی: فریوار صفاری
کارفرما: شرکت گلستان
عکس: حسین فراهانی

اشتراک :