اطلاعات پروژه

نام پروژه: ساختمان اداری نیک بسپار
موقعیت: تهران، ایران
نوع ساختمان : اداری
معمار: امیر شهراد
همکاران طراحی: صدف قناویزباف، موسی عزیزی
تاریخ: 1394
مساحت زیربنا: 1500 مترمربع
ارائه گرافیکی: ساناز گودرزی، زهرا حیاتی
کارفرما: دکتر محمد شهوازیان
عکس: حسین فراهانی

جوایز:

رتبه دوم گروه عمومی جایزه معمار 1394

اشتراک :