اطلاعات پروژه

نام پروژه: ساختمان اداری ـ تجاری گروه سروین
موقعیت: تهران، ایران
نوع ساختمان: اداری
معماران: پیمان میدانی، بهزاد آیتی، مانی سهام
تیم پروژه: محبوبه یوسفی خواه، محسن حق پرست، پریهان رشیدی، مرضیه نبی زاده
 تاریخ: 1392
مساحت زیربنا: 3130 مترمربع
کارفرما: فرهاد جولانی
عکس: حسین فراهانی

اشتراک: